خانه » گلچین آهنگ های شاهین محمد حسینی 1403

گلچین آهنگ های شاهین محمد حسینی 1403

گلچین آهنگ های شاهین محمد حسینی 1403

امروز در خدمتتون هستیم با گلچین آهنگ های شاهین محمد حسینی | بهترین موزیک هایی که در مراسم ها سروده شده است در این گلچین قابل دسترس شما عزیزان است.

در ادامه مطلب آهنگ هارو میشنویم….

آپدیت 13 بهمن

گلچین آهنگ های شاهین محمد حسینی

بهترین آهنگ های شاهین محمد حسینی

بهترین گلچین سایت : 

گلچین آهنگ های تولدت مبارک (70 آهنگ شاد تولدی)

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 1 :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ 

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 2 :

خواننده اثر: شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ 

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 3 :

خواننده اثر: شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ 

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 4:

خواننده اثر: شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 5 :

خواننده اثر: شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 6:

خواننده اثر: شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 7:

خواننده اثر: شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 8:

خواننده اثر: شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 9:

خواننده اثر: شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 10:

خواننده اثر: شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 11:

خواننده اثر: شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 12:

خواننده اثر: شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 13 :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 14 :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 15 :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 16 :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 17 :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 18 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 19 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 20 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 21 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 22 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 23 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 24 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 25 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 26 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

 بهترین آهنگ های شاهین محمد حسینی

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 27 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 28 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 29 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 30 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 31 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 32 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 33 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 34 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 35:
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 36 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 37 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 38 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 39 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 40 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 41:
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹
آهنگ شماره 42 :
خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ
✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 43 :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 44  :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 45 :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 46 :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 47 :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

آهنگ شماره 48 :

خواننده اثر : شاهین محمد حسینی

دانلود آهنگ

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا: 217

اولین نفری باشید که به این آهنگ امتیاز می دهید.

دیدگاه خود را بگذارید

 • داود 8 مرداد 1401

  شاهین این همه اهنگ داره اینا گلچینن

 • عالی 10 مرداد 1401

  عالی

 • احمدرضا 16 مرداد 1401

  شاهین خوبه ولی می خونه میرخسه

 • زهرا 21 مرداد 1401

  من دوست دارم وقتی میمیرم شاهین برام بخونه💔💔

 • رعوف 24 مرداد 1401

  خیلی خوبه کاشکی برا مردنم بیارنش

 • محمد 29 مرداد 1401

  صدات تش اینه ب جون ادم

 • شاهین محمد حسینی 30 مرداد 1401

  سلام از همهمه ی شما ممنونم

 • reza 31 مرداد 1401

  آقا شاهین دمت گرم

 • حسین 31 مرداد 1401

  عالی

 • دکتر پاور 5 شهریور 1401

  شاهین خوب میخونه مشکلش اینه میخونه بندری میرقصه

 • اسی 6 شهریور 1401

  عالیه کربختیاری

 • امرالله 7 شهریور 1401

  عالیه

 • بی نام 7 شهریور 1401

  واقعا عاشق صداشم
  حرف نداره👌🏻

 • مجتبی مختاری 10 شهریور 1401

  عالی

 • مجتبی مختاری 10 شهریور 1401

  عالی

 • داغت نبینم 11 شهریور 1401

  عالی

 • حسین 11 شهریور 1401

  شاهین خوب میخونه ولی خودشو درحد محمد زمانی نگیره محمد زمانی خدایی برای خوشه

 • آیدین 13 شهریور 1401

  بهترین آهنگ

 • سی مردنم شاهین محمد حسینی بخونه 14 شهریور 1401

  اسوک امیرم شاهین محمد حسینی بخونه

 • مهرداد 15 شهریور 1401

  شاهین دمت گرم خدایی محمدزمانی سگ کی بووه ناز نفست

 • هادی 16 شهریور 1401

  بهترین خواننده دنیا استاد شاهین محمد حسینی ما افتخار میکنیم که همچین فامیل های خوبی دارم

 • علی 16 شهریور 1401

  استاد اون اهنگ که میگه این دل تنگم رو بزار داخل گوگل

  • Dorsa 22 شهریور 1401

   چشم

 • اشکا محمد حسینی 17 شهریور 1401

  ناز نفست

 • رضا سلیمانی 17 شهریور 1401

  خیلی خوب میخونه ولی حالا حالا ها کار داره تا به سطح عباس قادری و محمد زمانی برسه

 • محمد 19 شهریور 1401

  دم همتون گرم ولی ب خواننده های دیگری توهین نکنید

 • سلطان ادب 21 شهریور 1401

  تا وقتی که من مردم باید بیارنش روی جنازم

 • هیچکس 22 شهریور 1401

  کاش یک تکه ازشعرهاش مینوشتن بهترمیتونستیم اهنگ موردعلاقهمان دان می کردیم

 • کافلی 22 شهریور 1401

  یعنی صدات تش نه ب همجا🤩

 • باقری 23 شهریور 1401

  صدا فقط خودت شاهین

 • بنی 24 شهریور 1401

  عالی‌بود

 • سلام 26 شهریور 1401

  آهنگ یوسف ال محمد بزار

  • Dorsa 26 شهریور 1401

   چشم

 • محمد 27 شهریور 1401

  عالیه لذت بخشه دمت گرم نی زنت عالیه

 • سما 27 شهریور 1401

  مسکنم💊🤍

 • آرش 29 شهریور 1401

  خوب

 • اسی 5 مهر 1401

  عالی شیر کر بختیاری

 • abas nazarpoor 14 مهر 1401

  فقط و فقط محمد زمانی وبس

  بزرگش نخوانند اهل خرد

  که نام بزرگان به زشتی برد

 • احسان 27 مهر 1401

  عالی

 • محمد حسین کریمی بختیاری 3 آبان 1401

  عالی

 • م 9 آبان 1401

  عالی

 • معراج 9 آبان 1401

  بنازومت شاهین صدات عروسک براروم

 • احسام 18 آبان 1401

  سلام کد آهنگ پیشواز ای خدا خدا حالم بده رو میخوام بفرستین اگ دارین بیزحمت

  • Dorsa 19 آبان 1401

   کد پیشواز نداره

 • ممد 24 آذر 1401

  ای لشکر صاحب زمانش شماره چنده؟؟

 • یا حیدر 2 دی 1401

  خیلی پول میگیره آدم جرات نمیکنه بمیره ای‌کاش با نرخ کم بخونه

 • ممد 10 دی 1401

  ای خدا خدا حالم بده شماره چنده؟

 • ممد 11 دی 1401

  تیکه‌ی ای خدا خدا حالم بده شماره چنده؟؟؟

 • کر لر 18 دی 1401

  نیبو دان کنیم خ فقط وا همیچو گوش دیم ولی خداوکیلی صدات ادم سوزنه خیلی صدات غم دارع برار موفق بوی

 • njat 20 دی 1401

  خیلی عالیع دمت گرم. کر لر ال حق ک لر…. بودن افتخاری ????♥

 • ممد 3 بهمن 1401

  صدات خوه ولی محمد زمانی سلطانه .سلطان. افتخار کنم به همتون

 • حیدری 19 بهمن 1401

  وسیط کردم با مسلم جمالی که وقتی موردم شاهین بخونه سیم

 • abas nazarpoor 29 بهمن 1401

  خیلی مزخرف میخونه

 • خانم رحیم پور 8 اسفند 1401

  با سلام صدای شاهین عالیه وصیت میکنم وقتی مردم بخونه واسم

 • امیر 16 اسفند 1401

  صدات عالیه دوست دارم اگه مردم تو بیای برام بخونی

 • ناشناس 25 اسفند 1401

  عالی

 • ناشناس 25 اسفند 1401

  ناز نفست شاهین

 • ناشناس 26 اسفند 1401

  سلام وژدانن اهنگ های چرت نزارید متشکر

 • م 26 اسفند 1401

  سلام وژدانن اهنگ های چرت نزارید متشکر

 • محمد امین جهانگیری بابادی 27 فروردین 1402

  صدا عروسک شاهبن جان صد در صد باید برا مراسم من از جونیم بخونی به پدر ومادرم هروز میگم هتما برا مراسمم شاهین جان رو بیارین

 • جلال 17 خرداد 1402

  سلام عالی تمام خوانندها احترامشون واجبه پرچم بختیاری بالاست پس فرق بین خوانندهانذارید باعث افتخارمه درود؟

 • Saman 18 خرداد 1402

  ولا لیوه صداتوم وقتی گوش ایکنوم بدنوم ایلرزه

 • Saman 18 خرداد 1402

  دیوانه صداتم وقتی گوش میدم بدنم میلرزه

 • طاها 3 تیر 1402

  میگم ای خدا خدا حالم بده داخل این سایت هست اگه هست شمارشو بگین

  • Admin 4 تیر 1402

   نمیدونم داداش پیدا میکنم براتون میذارم

 • کر بابادی 4 تیر 1402

  ای جونم کر بابادی

 • Hadi.m.hoseini 14 تیر 1402

  دمت گرم تاتزا داغت نبینوم

 • منوچهر 18 تیر 1402

  درود خدا سی سالگرد اه بهمن بیو به کرج خان

 • سونا 24 تیر 1402

  صداش عالیه کاش وقتی من بمیرم شاهین برام بخونه

 • بهروز 4 مرداد 1402

  نه اصالتی در شعر و کلام و نه صداقتی در انتقال پیام!! تنها و تنها فریادهایی از سر فنی نبودن صدا. افسوس که هیچ کس بیت های ریشه دار دندال و گاگریو زنگل ایل مون رو ننوشت و با مرگ هر دالوی سرو خونی بخشی از فرهنگمون هم دفن می شه. کاش دندال خونای ایل برگردن به بیت های قدیم و با خوندن اونا ثبت و ضبط شون کنن تا فرهنگ ریشه دارمون به نسل های بعد برسه.

 • مهرشاد 19 مرداد 1402

  آهنگ ها ی جدید بزارین

 • Hamid 2 شهریور 1402

  سلام دوستان اقا شاهین یه اهنگ خیلی قشنگ دارن که میگه
  ای دنیانه مونیخام ته چنی مو گریووم
  این اهنگ رو کسی داره برای من بفرسته این ایدی تلگرام هم هست
  همین جا هم میتونید بگید از کجا دانلودش کنم @Ushikawi
  تشکر از دوستان

 • امید 3 شهریور 1402

  دمت گرم اقا شاهین افتخار ایل غیور بختاری هستی

 • مصی 6 شهریور 1402

  شاهین کاش سی مرحوم کیان هم ایخوندی ک‌ با تفنگ کشتنش

 • بدون نام 8 شهریور 1402

  دمتگرم کاکا عالیه
  کاش سی مراسم مو تو بخونی جز آرزوهامه

 • .. 15 شهریور 1402

  حرف نداری

 • ستایش 16 شهریور 1402

  من دلم تنگه

 • رضا 29 شهریور 1402

  عالی همش دانلود کردم

 • عشق فقط شاهین استاد شاهین بزرگوار وقتی مردم خودت سیم بخون 15 مهر 1402

  فقط استاد شاهین بزرگوار

 • رضا 20 مهر 1402

  نمیدونم چرا گوشیم دانلود نمیکنه

 • فرشادشیخی 7 آذر 1402

  وصیت کردوم وقته مردوم سیم بخونی

 • محمد غیبی حاجیور 20 آذر 1402

  بسیار عالی 💙

 • مرجان 1 دی 1402

  عالی میخونه …وصیت میکنم وقتی مُردم شاهین بخونه

 • ….. 8 دی 1402

  واقعا عالی میخونه

 • محمد علی محمد حسینی 9 دی 1402

  صدا فقط صدا خوت😍😍😍❤

 • ماهان 15 دی 1402

  بنازمت ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ زنگ میزنم بت برا مراسم خوم بنازوم ایخوم سی تولودوممم بخونی چون دیه منه این دنیا نیدوم

 • ریحانه 16 دی 1402

  چقدقشنگ میخونه دل آدم آتیش میگره💔💔

 • مهرداد 27 دی 1402

  داغم سی صدات اقا شاهین

 • مهرداد 27 دی 1402

  ایذه فقط شاهین

 • میلاد 25 بهمن 1402

  ستون ایل هفت لنگ شاهین خان بابادی زنده باد

 • Reza 19 فروردین 1403

  عالی میخونی صدات آدم دیوانه میکنه 💙🌹💙